......

... - '

, 31.8, : - ... ...

2018

   2018 2005 ", ... , ... ...

- 2018

  - 2018 ... 2018. " 9 . ... ...

-

   -  . , , 31.7. ... ...

, ...

, ... " " ... rivka.k@emi.org. ... ...

...

 ...     ...

...

... !   ... ...

2018

     2018 -  ... 2018 Moldfest - 2018 Moldfest ... ...

  " , " , " ... ...

- 9.7, , ... ".  ... ...

   ... , . .  ... ...

, ! ... ...

- 2018

  - 2018 ' ( , , , ... ...

03/07/18

     03/07/18 : ‏19/06/2018 : 106/18 : 03/07/18 ... ...

...

   ... ... ... " ' " , ... ...

" , " , ... . ... ...

2018

 2018 , LUDI 2018, , , 1.6.-7.6. : , , ... ...

– – 2018 , , ... ...

Tragedy of being

 Tragedy of being . 24.7.18 20:30 24.8.18 14:00 , ... ...

    ... ...

...

 ...  ' , -, ", ... / / , ... ...

  " 2018 ... ...

 6 120 , , , , . - ... ...

... . : : katty@emi.org.il   ... ...

-

 -  ? ... ? ? , ... ...

!

  !      , . .. - 500 " - 4 ... ...

2018

 2018 .. ' ". , , , ... ...

2018

- 2018 - Armmono 16 . ... ...

, 3-8, , ... ...

  : , , , , , , ... ...

- ,

- ,   .  ... ...

2018

     2018 1000 , ! 10.6.18 ... ...

META -

META -   .. 60    ( 80  ). ' - 23.5.2018 ' - 24.5.20 ... ...

2018

 2018 2018   ... ...

2018

: 22 -10 :  , , , , , , , , , .&nb ... ...

... ...

       " " 2018 . , ... ...

": , ... ...

- 2018 - ...

 -   2018 - ... ... ...

:

 : ...  "​" 32 42 ̴ ... ...

2018

  2018       ... ...

-

. . .  ,   . . .   joeliba5 ... ...

-

 -  " " – , . " " ... ...

      " . .   ... ...

...

   ...  ... , ..., ... ...

.. -

  .. - .. , ... . ... ...

, , : - 90 ", ... ...

  . , ... ...

... 2017

  " 2017, ... ... ...

,

, , ... , ... ...

-

 -  . , , , . ... ...

 ... ...

, ", . ... ...

 , "  . , ". , . ... ...

-

! ... ...

  : " " , ... ...

-88

-88  " 88" " ": " ... ...

. , ..., . ... ...

! ! 3 7 .&nb ... ...

...

  ... ...

-

- (, , , - ") . ... ...

...

... , . / - 50 , - 50-10 ... ...

- ...

50 . . . . . ., ... ...

...

... ... . , 16.6.2017  ... ...

"   . : : 03-6877825  ... ...

,

 ,  . . . . . , , ... ...

    " " , " -80 , ... ...

   -   ... ...

?

 ? ...

- 2017

 - 2017 , , , , .  , ... ...

-

" . ... ...

...

, - 6.2.2017, ... " ". ( ... ...

.. 2018

 ..  2018 : " " 40 " ... ...

2016

2016 " . - ! , " ... ...

..

  ... ...

-18-2017

 -18-2017 2017/18 ... ...

... - '

, 31.8, : ... ...

2018

   2018 2005 ", ... ... ...

- 2018

  - 2018 ... 2018. " 9 ... ...

-

   -  . , ... ...

, ...

, ... " " . ... ...

...

 ...     ...

...

... !   ... ...

2018

     2018 -  ... 2018 Moldfest ... ...

  " , " , " ... ...

- 9.7, , ... ...

   ... , . . ... ...

, ! ... ...

- 2018

  - 2018 ' ( , , ... ...

03/07/18

     03/07/18 : ‏19/06/2018 : 106/18 : ... ...

...

   ... ... ... " ' " ... ...

" , " , ... ...

2018

 2018 , LUDI 2018, , , 1.6.-7.6. ... ...

– – 2018 , ... ...

Tragedy of being

 Tragedy of being . 24.7.18 20:30 24.8.18 14:00 ... ...

    ... ...

...

 ...  ' , -, ", ... / ... ...

  " 20 ... ...

 6 120 , , , ... ...

... . : : katty@emi.org.il ... ...

-

 -  ? ... ? ... ...

!

  !      , . ... ...

2018

 2018 .. ' ". ... ...

2018

- 2018 - Armmo ... ...

, 3-8, ... ...

  : , , , , ... ...

- ,

- ,   .&n ... ...

2018

     2018 1000 , ! ... ...

META -

META -   .. 60    ( 80  ). &# ... ...

2018

 2018 2018   ... ...

2018

: 22 -10 :  , , , , , ... ...

... ...

       " " 2018 . ... ...

": , ... ...

- 2018 - ...

 -   2018 - ... ... ...

:

 : ...  "​" 32 42 ... ...

2018

  2018       ... ...

-

. . .  ,   ... ...

-

 -  " " – , ... ...

      " . ... ...

...

   ...  ... , ... ...

.. -

  .. - .. , ... . ... ...

, , : ... ...

  . ... ...

... 2017

  " 2017, ... ... ...

,

, , ... , ... ...

-

 -  . , , ... ...

 ... ...

, ", ... ...

 , "  . , ". ... ...

-

! ... ...

  : " " ... ...

-88

-88  " 8 ... ...

. , ..., ... ...

! ! 3 ... ...

...

  ... ...

-

- (, , , - ") ... ...

...

... , . / ... ...

- ...

50 . . . ... ...

...

... ... . , 16.6.2017  ... ...

"   . : ... ...

,

 ,  . . . . ... ...

    " " , " ... ...

   -   ... ...

?

 ? ...

- 2017

 - 2017 , , , , ... ...

-

" ... ...

...

, - 6.2.2017, ... ... ...

.. 2018

 ..  2018 : " " ... ...

2016

2016 " . - ... ...

..

  ... ...

-18-2017

 -18-2017 2017/18 ... ...

... - '

, 31.8, : ... ...

2018

   2018 2005 ", ... ... ...

- 2018

  - 2018 ... 2018. " 9 ... ...

-

   -  . , ... ...

, ...

, ... " " . ... ...

...

 ...     ...

...

... !   ... ...

2018

     2018 -  ... 2018 Moldfest ... ...

  " , " , " ... ...

- 9.7, , ... ...

   ... , . . ... ...

, ! ... ...

- 2018

  - 2018 ' ( , , ... ...

03/07/18

     03/07/18 : ‏19/06/2018 : 106/18 : ... ...

...

   ... ... ... " ' " ... ...

" , " , ... ...

2018

 2018 , LUDI 2018, , , 1.6.-7.6. ... ...

– – 2018 , ... ...

Tragedy of being

 Tragedy of being . 24.7.18 20:30 24.8.18 14:00 ... ...

    ... ...

...

 ...  ' , -, ", ... / ... ...

  " 20 ... ...

 6 120 , , , ... ...

... . : : katty@emi.org.il ... ...

-

 -  ? ... ? ... ...

!

  !      , . ... ...

2018

 2018 .. ' ". ... ...

2018

- 2018 - Armmo ... ...

, 3-8, ... ...

  : , , , , ... ...

- ,

- ,   .&n ... ...

2018

     2018 1000 , ! ... ...

META -

META -   .. 60    ( 80  ). &# ... ...

2018

 2018 2018   ... ...

2018

: 22 -10 :  , , , , , ... ...

... ...

       " " 2018 . ... ...

": , ... ...

- 2018 - ...

 -   2018 - ... ... ...

:

 : ...  "​" 32 42 ... ...

2018

  2018       ... ...

-

. . .  ,   ... ...

-

 -  " " – , ... ...

      " . ... ...

...

   ...  ... , ... ...

.. -

  .. - .. , ... . ... ...

, , : ... ...

  . ... ...

... 2017

  " 2017, ... ... ...

,

, , ... , ... ...

-

 -  . , , ... ...

 ... ...

, ", ... ...

 , "  . , ". ... ...

-

! ... ...

  : " " ... ...

-88

-88  " 8 ... ...

. , ..., ... ...

! ! 3 ... ...

...

  ... ...

-

- (, , , - ") ... ...

...

... , . / ... ...

- ...

50 . . . ... ...

...

... ... . , 16.6.2017  ... ...

"   . : ... ...

,

 ,  . . . . ... ...

    " " , " ... ...

   -   ... ...

?

 ? ...

- 2017

 - 2017 , , , , ... ...

-

" ... ...

...

, - 6.2.2017, ... ... ...

.. 2018

 ..  2018 : " " ... ...

2016

2016 " . - ... ...

..

  ... ...

-18-2017

 -18-2017 2017/18 ... ...

... - '

, 31.8, : ... ...

2018

   2018 2005 ", ... ... ...

- 2018

  - 2018 ... 2018. " 9 ... ...

-

   -  . , ... ...

, ...

, ... " " . ... ...

...

 ...     ...

...

... !   ... ...

2018

     2018 -  ... 2018 Moldfest ... ...

  " , " , " ... ...

- 9.7, , ... ...

   ... , . . ... ...

, ! ... ...

- 2018

  - 2018 ' ( , , ... ...

03/07/18

     03/07/18 : ‏19/06/2018 : 106/18 : ... ...

...

   ... ... ... " ' " ... ...

" , " , ... ...

2018

 2018 , LUDI 2018, , , 1.6.-7.6. ... ...

– – 2018 , ... ...

Tragedy of being

 Tragedy of being . 24.7.18 20:30 24.8.18 14:00 ... ...

    ... ...

...

 ...  ' , -, ", ... / ... ...

  " 20 ... ...

 6 120 , , , ... ...

... . : : katty@emi.org.il ... ...

-

 -  ? ... ? ... ...

!

  !      , . ... ...

2018

 2018 .. ' ". ... ...

2018

- 2018 - Armmo ... ...

, 3-8, ... ...

  : , , , , ... ...

- ,

- ,   .&n ... ...

2018

     2018 1000 , ! ... ...

META -

META -   .. 60    ( 80  ). &# ... ...

2018

 2018 2018   ... ...

2018

: 22 -10 :  , , , , , ... ...

... ...

       " " 2018 . ... ...

": , ... ...

- 2018 - ...

 -   2018 - ... ... ...

:

 : ...  "​" 32 42 ... ...

2018

  2018       ... ...

-

. . .  ,   ... ...

-

 -  " " – , ... ...

      " . ... ...

...

   ...  ... , ... ...

.. -

  .. - .. , ... . ... ...

, , : ... ...

  . ... ...

... 2017

  " 2017, ... ... ...

,

, , ... , ... ...

-

 -  . , , ... ...

 ... ...

, ", ... ...

 , "  . , ". ... ...

-

! ... ...

  : " " ... ...

-88

-88  " 8 ... ...

. , ..., ... ...

! ! 3 ... ...

...

  ... ...

-

- (, , , - ") ... ...

...

... , . / ... ...

- ...

50 . . . ... ...

...

... ... . , 16.6.2017  ... ...

"   . : ... ...

,

 ,  . . . . ... ...

    " " , " ... ...

   -   ... ...

?

 ? ...

- 2017

 - 2017 , , , , ... ...

-

" ... ...

...

, - 6.2.2017, ... ... ...

.. 2018

 ..  2018 : " " ... ...

2016

2016 " . - ... ...

..

  ... ...

-18-2017

 -18-2017 2017/18 ... ...
  About IUPA   |       |       |      
©
" - | |